امروز، دلیل پاپ به باز کردن بازار سامورایی!

دکمه اشتراکگذاری

در آخرین پست وبلاگ من، من به شما داد یک دلیل جدی برای باز کردن بازار سامورایی ...

امروز، یکی از سرگرم کننده!

باز کردن بازار سامورایی برای دیدن یکی از ویژگی های پنهان خواهد شد که تنها در اطراف برای چند روز آینده باشد.

لذت بردن از! :)

برنت

PS - اگر شما نیاز به آن را خاموش (به عنوان مثال به فیلم ویدیو های آموزشی در مورد نحوه استفاده بازار سامورایی)، یک گزینه به غیرفعال کردن این ویژگی در خود بازار سامورایی "تنظیمات" منطقه وجود دارد.